Ziek zijn tijdens werktijd, dat kan gebeuren. Gelukkig zijn er goede (verzuim)regelingen voor medewerkers die tijdelijk niet kunnen werken. Maar wat doe je met zieke medewerkers die niet functioneren of met werknemers die ziek thuis zitten tijdens een reorganisatie? Ontslag tijdens ziekte - het komt voor - maar kun je dat maken?

#1 Mag ontslag tijdens ziekte?

Nee. Los van of je het wel of niet kunt maken, mag het wettelijk niet. UWV geeft géén toestemming het dienstverband van je zieke werknemer op te zeggen. Er geldt namelijk een zogenaamd opzegverbod. Bij een opzegverbod mag je de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Je werknemer geniet extra ontslagbescherming als hij of zij ziek is. Zeg je op terwijl er een opzegverbod geldt, dan kan je werknemer de opzegging ongedaan maken.

ontslag tijdens ziekte mag dat

#2 Zijn er uitzonderingen op de ontslagbescherming van mijn zieke medewerker?

Ja, er zijn zeven uitzonderingen waarbij de ontslagbescherming op je medewerker niet van toepassing is:

 1. Bij ontslag op staande voet
 2. Wanneer je werknemer schriftelijk akkoord gaat met zijn ontslag (en daar niet binnen twee weken op terugkomt.
 3. Wanneer de werknemer nog in zijn proeftijd is.
 4. Als de werkzaamheden van de onderneming eindigen (tenzij jouw werkneemster zwangerschaps- of bevallingsverlof heeft).
 5. Als je werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
 6. Als je als werkgever kunt aantonen dat je medewerker binnen vier weken na de ingediende ontslagaanvraag weer hersteld zal zijn. De toestemming ontslagvergunning kan dan ondanks ziekte toch worden afgegeven.
 7. Als je werknemer langer dan twee jaar achter elkaar ziek is.

#3 Hoe lang geldt de ontslagbescherming tijdens ziekte?

Ontslagbescherming tijdens ziekte is van toepassing op de eerste twee jaar van een aaneengesloten ziekteperiode. Een ziekteperiode is ook aaneengesloten als je medewerker vier weken nadat hij of zij weer aan het werk is gegaan opnieuw ziek wordt. Na afloop van de bedoelde periode van twee jaar kun je als werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Om rechtsgeldig te kunnen opzeggen heeft de werkgever toestemming nodig c.q. een ontslagvergunning van UWV Werkbedrijf.

UWV zal die vergunning alleen afgeven als aan alle voorwaarden is voldaan:

 • Je medewerker kan door de ziekte haar/zijn functie niet meer vervullen;
 • De verwachting is dat je medewerker niet binnen 26 weken weer aan het werk kan (ook niet in geval van bijscholing);
 • Jullie hebben voldoende re-integratie-inspanningen verricht, maar zonder resultaat. Dit houdt in dat je werknemer verplicht is gedurende de periode van ziekte voldoende mee te werken aan redelijke pogingen om weer aan het werk te gaan. Denk aan het accepteren van aangeboden scholing of het aanvaarden van andere passende werkzaamheden binnen het bedrijf.
 • Als je werknemer zich ziek meldt nadat je een verzoek om ontslag hebt ingediend bij UWV. Deze bepaling is in de wet opgenomen, omdat werknemers in het verleden soms misbruik maakten van de ontslagbescherming door zich na een ontslagaanvraag direct ziek te melden.
 • Wanneer een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, maar eindigt op de afgesproken datum. Dat betekent dat het contract dus kan eindigen ook als je medewerker ziek is. Derhalve is in die gevallen 'ontslag' tijdens ziekteverlof of ontslag tijdens ziektewet periode wel mogelijk.
 • Wanneer de ziekte van je medewerker onevenredig zwaar drukt op de collega's die het werk moeten overnemen. De kantonrechter kan het gevraagde ontslag inwilligen en dus ontslag bij ziekte toestaan.

#4 Kan mijn zieke medewerker wel zelf ontslag aanvragen?

Dat kan natuurlijk wel. Maar medewerkers zullen dat niet snel doen omdat ze dan geen recht hebben op een ww- of ziektewetuitkering en evenmin op een ontslagvergoeding. Wanneer de ziekte aantoonbaar is veroorzaakt door (wan)gedrag van jou als werkgever dan kan je werknemer de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Indien jouw medewerker wangedrag van jou als werkgever voldoende kan aantonen, dan kan je werknemer aanspraak maken op een uitkering en een ontslagvergoeding.

#5 Ontslag tijdens ziekte met wederzijds goedvinden, mag dat wel?

Ja, je mag een contract met wederzijds goedvinden ontbinden. In dat geval doe je als werkgever een voorstel aan je medewerker: de vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken die tussen jou en je werknemer worden gemaakt. Een belangrijk onderdeel van de vaststellingsovereenkomst is de transitievergoeding. Welke vergoeding krijgt je werknemer mee? In het eerste voorstel noem je een bepaald bedrag. Over dit bedrag valt in de meeste gevallen te onderhandelen.

Let op! Gevolgen vaststellingsovereenkomst tekenen tijdens ziekte

Een vaststellingsovereenkomst ondertekenen tijdens ziekte, kan grote financiële gevolgen hebben voor je medewerker. Een voorwaarde voor een WW-uitkering is namelijk dat je medewerker op zoek gaat naar ander werk. Als hij door ziekte niet op zoek kan naar ander werk, loopt hij het risico dat hij geen WW-uitkering krijgt. Ook bestaat de kans dat hij geen Ziektewetuitkering krijgt. Is je medewerkers ziek? Dan is ontslag met wederzijds goedvinden vaak de medewerker onverstandig. Het getuigt ook niet van goed werkgeverschap om je medewerker op deze manier te ontslaan.

Leestip!