Beeld: Getty Images


Maatregelen die vanaf 1 januari 2016 gaan gelden: 

#1 Betaal volledig minimumloon

Elke constructie waarbij u als werkgever minder dan het minimumloon betaalt, is verboden. Denk aan zaken als het ten onrechte inhouden van maaltijdkosten of verzekeringspremies op het loon. Onder loon wordt verstaan ‘de vergoeding door de werkgever aan de werknemer verschuldigd ter zake van de bedongen arbeid’. Vergoedingen van kosten gemaakt voor het werk, zoals de werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten, telefoon, eigen gereedschap etc. zijn geen loon. Volgens art 6 Wettelijk Minimum Loon (WML) is loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking. Hiermee worden bruto bedragen bedoeld. Niet tot het loon volgens de WML behoren: verdiensten uit overwerk, vakantiebijslagen, winstuitkeringen, uitkeringen bij bijzonder gelegenheden, uitkeringen ingevolge aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of meer uitkeringen te ontvangen, vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten, die de werknemer i.v.m. zijn dienstbetrekking heeft te maken, bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden, uitkeringen ingevolge de spaarloonregeling, eindejaarsuitkeringen, een werkgeversbijdrage in de premie ziektekostenverzekering voor militairen.

#2 Zorg dat loonstrookjes begrijpelijk zijn voor medewerkers

U moet alle bedragen op de loonstrook duidelijk toelichten. Als de loonstrook niet transparant is of onjuiste informatie bevat, riskeert u een boete. U bent dus verplicht om het loon te specificeren als het brutoloon mede opgebouwd is uit looncomponenten/kostenvergoedingen. Uit de specificatie moet duidelijk worden waarvoor de kostenvergoeding is bedoeld; voor huisvesting, maaltijden of uitgaven die niet voor het werk zijn gedaan. Op de loonstrook hoeft niet gespecificeerd te worden wanneer de maaltijden zijn gebruikt en welke dienstreizen exact zijn gemaakt. Een omschrijving als: ‘algemene onkostenvergoeding’ is onjuist, want die maakt niet duidelijk waarvoor de vergoeding is bedoeld. U moet deze kostenvergoeding dan alsnog specificeren. Als u de loonstrook niet voldoende toelicht, heeft u de mogelijkheid om alsnog informatie te verstrekken. Bevat de toevoeging niet de benodigde informatie, dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

#3 Betaal het minimumloon niet (meer) contant

U dient het minimumloon via de bank te betalen, zodat vastgesteld kan worden of tenminste het netto equivalent van het wettelijk minimumloon is betaald. Bij een contante betaling is namelijk niet met zekerheid vast te stellen of u het verschuldigde loon daadwerkelijk aan de werknemer heeft uitbetaald. Alles wat een werknemer meer verdient dan het minimumloon, mag u wel contant betalen. Heeft uw werknemer geen bankrekening, wil hij zijn bankgegevens niet doorgeven of het loon niet laten overmaken naar een rekening op zijn naam? Dan kunt u het loon niet op een legale manier uitbetalen. U begaat dan een overtreding en riskeert een boete.

4 maatregelen die al sinds 1 juli 2015 van kracht zijn:

Een deel van de Wet aanpak schijnconstructies is op 1 juli 2015 in werking getreden. Dit zijn de volgende maatregelen:
 

#4 U bent als werkgever ketenaansprakelijk voor loon

Uw werknemer kan nu ook uw opdrachtgever aansprakelijk stellen voor betaling van loon waarop hij recht heeft. Eerder was alleen u als werkgever hiervoor aansprakelijk. Zo heeft de werknemer meer mogelijkheden om achterstallig loon op te eisen.

#5 De Inspectie SZW controleert of u zich aan de loon-regels houdt 

De Inspectie SZW controleert of u zich aan de regels houdt voor minimumloon en cao-loon. Bij overtreding legt de Inspectie een boete of een dwangsom op. De namen van gecontroleerde bedrijven worden bovendien bekendgemaakt (naming and shaming), ook van bedrijven die de regels ontduiken.

#6 Controle op cao’s die niet worden nageleefd

Informatie over werkgevers wordt uitgewisseld. Als de Inspectie SZW vermoedt dat u de cao niet naleeft, geeft zij dit door aan organisaties van werkgevers en werknemers.

#7 De identiteit van uw werknemer moet bij u bekend zijn/vaststaan

Op verzoek van de Inspectie SZW moet u de identiteit van werknemers vaststellen en doorgeven. U heeft hiervoor 48 uur de tijd.
Op de hoogte blijven? Registreer dan hier en ontvang elke twee weken de nieuwsbrief van Peoplebusiness in uw mailbox.