#1 Hoe zit het ook alweer met de transitievergoeding?

Als jouw medewerker twee jaar of langer bij jou dienst was met een vast of tijdelijk contract, dan heeft hij recht op vergoeding bij ontslag. Dit noemen we de transitievergoeding. Die vergoeding krijgt hij ook als het contract niet wordt verlengd. Voorwaarde is wel dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. Een werknemer kan deze vergoeding gebruiken om zich om te scholen of om een eigen bedrijf te beginnen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat hij in dienst is geweest. De vergoeding is maximaal € 76.000. Behalve als een werknemer meer dan € 76.000 per jaar verdient, dan is de vergoeding gelijk aan het jaarsalaris.
Lees ook: 5 vragen over de (gewijzigde) transitievergoeding 

#2 Wanneer hoef ik bij ontslag geen transitievergoeding aan de werknemer te betalen?

Er zijn  verschillende situaties waarbij je geen transitievergoeding aan je werknemer hoeft te betalen:

 • als het contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd;
 • als je je medewerker is ontslaat vanwege ernstig verwijtbaar handelen;
 • als je medewerker bij het ontslag nog geen 18 jaar is en hij gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt;
 • als je medewerker de AOW-leeftijd bereikt of de leeftijd bereikt dat hij recht heeft op pensioen;
 • als de leeftijd van je werknemer bij ontslag hoger is dan de leeftijd waarop hij recht heeft op AOW of pensioen;
 • bij faillissement, surseance van betaling of als je in de schuldsanering zit;
  als in de cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen;
 • als je medewerker voor het einde van een tijdelijk contract een nieuw tijdelijk contract heeft gekregen dat binnen 6 maanden na het einde van het vorige contract ingaat;
 • als het oude ontslagrecht voor je medewerker van toepassing is. Dit geldt in de volgende situaties:
 1. Je hebt het contract voor 1 juli 2015 opgezegd;
 2. Je hebt voor 1 juli 2015 ontslag aangevraagd bij UWV;
 3. Je hebt voor 1 juli 2015 een verzoek voor ontbinding van het contract gedaan bij de kantonrechter.

Voor kleine bedrijven komt er tot 2020 een overgangsregeling. Als je als kleine werkgever aan de voorwaarden van die regeling voldoet, mag je een lagere transitievergoeding betalen. Dit is alleen mogelijk bij gedwongen ontslagen vanwege een slechte financiële situatie.

#3 Wat houdt de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers in?

Wanneer aan alle voorwaarden (zie hieronder) wordt voldaan, hoef je de dienstjaren van de werknemer  die voor 1 mei 2013 liggen, niet mee te tellen. In dat geval is de transitievergoeding (aanzienlijk) minder dan zonder toepassing van deze tijdelijke regeling (tot 1 januari 2020). Kleine werkgevers kunnen bij de ontslagaanvraag aan het UWV een verklaring vragen.

#4 Wanneer kom ik in aanmerking voor de de overbruggingsregeling transitievergoeding?

Op grond van artikel 7:673d BW en artikel 24 van de Ontslagregeling gelden de volgende voorwaarden:

Slechte financiële situatie 

Je dient een ontslagaanvraag in vanwege een slechte financiële situatie eventueel gecombineerd met andere bedrijfseconomische redenen.

Kleine werkgever

Je hebt (samen met eventuele andere ondernemingen in een groep) gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst. Het gaat hierbij om de periode van 1 juli tot en met 31 december in het jaar voordat de ontslagaanvraag is ingediend.

Netto resultaat lager dan nul

Jouw/jullie netto resultaat, over de drie boekjaren vóór het jaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0.

Negatief eigen vermogen

De waarde van je eigen vermogen was negatief aan het einde van het boekjaar. Het gaat dan om het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend.

Vlottende activa lager dan schulden

De waarde van je vlottende activa was lager dan je schulden aan het einde van het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend. Het gaat daarbij om schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

Zijn alle bovenstaande voorwaarden van toepassing op jouw onderneming? In dat geval hoef je de dienstjaren van je werknemer die vóór 1 mei 2013 liggen, niet mee te tellen voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding en kun je een aanvraag doen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Download de aanvraag verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding

Bron: UWV
Beeld: Getty Images