Geen of beperkte transitievergoeding betalen… Zo’n bericht maakt deze Goede Vrijdag pas echt goed. Recent werd een nieuw wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Strekking: maak het mogelijk dat werkgevers bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden óf langdurige arbeidsongeschiktheid geen of beperkte transitievergoeding meer hoeven te betalen.

Hoewel het wetsvoorstel nog niet is aangenomen - maar de kans groot is - lopen we alvast vooruit op het goede nieuws.

Wat houden de wetswijzigingen bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden óf langdurige arbeidsongeschiktheid in voor de transitievergoeding?

Twee voorgestelde wetswijzigingen:  

  1. Geen wettelijke transitievergoeding verschuldigd bij een vervangende cao-regeling of bij bedrijfseconomisch ontslag.
  2. Compensatie transitievergoeding door UWV voor de werkgever bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

#1 Geen wettelijke transitievergoeding verschuldigd bij een vervangende cao-regeling of bij bedrijfseconomisch ontslag

Het wetsvoorstel zegt: Bij cao kan worden bepaald dat werkgevers geen transitievergoeding betalen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Onder de bedrijfseconomische omstandigheden valt ook de bedrijfsbeëindiging.

Wat zijn de voorwaarden voor het niet of gedeeltelijk betalen van de transitievergoeding? 

  • In de cao staat opgenomen dat de werkgever maatregelen neemt om werkloosheid te voorkomen of de werkloosheid in duur te beperken.
  • In cao staat opgenomen dat werkgevers een redelijke financiële vergoeding betalen. 

Een combinatie van bovenstaande twee voorwaarden is ook mogelijk. De financiële waarde van de maatregelen hoeft niet gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding. Dat is nu nog wel het geval.
Ingangsdatum: Als de wet wordt aangenomen zou deze wijziging per 1 januari 2018 ingaan.

#2 Compensatie transitievergoeding voor de werkgever door UWV bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Het wetsvoorstel zegt: Compenseer werkgevers voor de aan de werknemer betaalde transitievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatie zal het UWV betalen uit het Algemeen werkloosheidsfonds, waar een verhoging van de premie tegenover zal staan.

Geldt de compensatie ook als de werknemer instemt met beëindiging van het dienstverband?

De wijze van beëindiging van het dienstverband is niet van belang. Ook bij een beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) kan compensatie plaatsvinden. Wel moet het argument om de arbeidsovereenkomst te beëindigen altijd zijn dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten.

Let op! Neem altijd in de vaststellingsovereenkomst op

De werknemer is wegens ziekte of gebreken niet meer in staat de bedongen arbeid te verrichten. 

Hoe wordt de hoogte van de compensatie vastgesteld?

Voor het vaststellen van de hoogte van de compensatie zijn de volgende situaties belangrijk:

  • er wordt niet meer compensatie betaald dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt;
  • de compensatie bedraagt niet meer dan het bedrag gelijk aan het tijdens de ziekte van de werknemer betaalde bruto loon (= exclusief werkgeverslasten);
  • de periode waarin een loonsanctie is opgelegd, telt niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

Goed om te weten

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden zal nooit meer aan compensatie worden verstrekt dan het transitievergoedingbedrag waar de werknemer recht op heeft als de arbeidsovereenkomst door opzegging of ontbinding zou zijn geëindigd.

Ingangsdatum: Als de wet wordt aangenomen zou deze wijziging per 1 januari 2019 met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015 ingaan.

Tip!

Loop de vaststellingsovereenkomst(en) na om te zien of compensatie door het UWV mogelijk is.

Lagere transitievergoeding betalen

Wist je dat je als kleine werkgever sowieso in aanmerking komt voor een lagere transitievergoeding? Lees hier wat je moet doen voor het betalen van een lagere transitievergoeding.

Beeld: Getty Images