De werkloosheid daalt pas als werkgevers meer mensen aannemen. Het is daarom van belang om te kijken wat jij als werkgever kunt verwachten van de verschillende politieke partijen in de race naar de Tweede Kamerverkiezingen 2017.

Belangrijk daarbij is een soepeler ontslagrecht: want dat moet jou helpen om makkelijker mensen in dienst te nemen. We zetten de partijen die een duidelijk standpunt over ontslagrecht op de arbeidsmarkt innemen, op een rij:

D66: ontslagrecht versoepelen

d66 ontslagrechtD66 wil het ontslagrecht versoepelen. Op die manier hoopt de partij toe te werken naar één contract: het contract voor onbepaalde tijd.

Door de financiële risico’s voor werkgevers te verlagen, hoopt de partij dat er minder flexcontracten ontstaan en meer mensen in vaste dienst treden. Alles is gestoeld op een sociaal werkbeleid: het moet voor werkgevers minder risicovol worden om laagbetaalden, vrouwen en allochtonen in dienst te nemen.

 1. Versimpelen ontslagprocedure. Redelijkheid kan door kantonechter worden vastgesteld. Een ontslagrecht met kortere en minder dure procedures, zonder preventieve toets, met indien gewenst toetsing achteraf aan ontslaggronden die willekeur en dikke dossiers voorkomen.
 2. De transitievergoeding wordt veranderd, waarbij opbouw al direct start doordat de huidige grens van twee jaar en de extra hoge vergoeding na tien jaar werkverband verdwijnen. Er komt een eis dat de vergoeding daadwerkelijk gebruikt wordt voor de stap naar een nieuwe baan.
 3. Modernisering van het ontslagrecht moet het vaste contract weer aantrekkelijk maken om zo degenen te helpen met de zwakste positie op de arbeidsmarkt.
 4. D66 wil in de modernisering van het arbeidsrecht ook de mogelijkheid wegnemen om een werknemer automatisch te ontslaan bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit past in het streven van D66 om te komen tot één arbeidsrechtelijk regime voor alle werknemers.
 5. Eén arbeidsrechtelijk regime voor alle werknemers waarbij er sprake is van één contract, het contract voor onbepaalde tijd. Hierbij hoort een ontslagrecht met kortere en minder dure procedures, zonder preventieve toets, met indien gewenst toetsing achteraf aan ontslaggronden die willekeur en dikke dossiers voorkomen.
 6. Bij collectief ontslag passen we de regels zo aan, dat per leeftijdscohort gekeken mag worden wie de beste prestaties laten zien, in plaats van alleen naar wie het langst in dienst is. Vrijwillig een nieuwe baan zoeken wordt hierdoor aantrekkelijker. 

VVD: goedkoper ontslagrecht

vvd ontslagrechtVolgens de VVD moet wet- en regelgeving moderner worden, om de toekomst met zekerheid tegemoet te zien.

Aan een vast contract hangen nu veel risico’s en verplichtingen. De partij vindt dat cao’s niet meer algemeen verbindend moeten zijn. Het opzeggen van een contract moet eenvoudiger en minder duur, dat maakt een vast contract aantrekkelijker. Een flexcontract moet zekerder zijn. Er meer tijdelijke contracten toegestaan worden dan nu het geval is. En van langere duur dan nu.

 1. Versoepeling van het ontslagrecht. De kantonrechtersformule moet worden afgeschaft, omdat het ontslag erg duur maakt.
 2. Inperken ontslagvergoeding, maximaal één week per gewerkt jaar met een maximum van een half jaar.
 3. Door starre wet- en regelgeving worden steeds minder vaste banen aangeboden. Daardoor kan de toekomst onzeker worden. Terwijl er juist behoefte is aan werkzekerheid. Werkzekerheid waarbij je niet noodgedwongen zelfstandig of flexibel moet werken, maar ook niet in een vast contract wordt gedwongen als je juist behoefte hebt aan flexibiliteit. En waarbij er altijd steun voor je is wanneer het even tegenzit en je onverhoopt niet aan de slag kunt.
 4. Het flexibele contract moet zekerder worden. Want soms is er geen vaste baan voor iemand beschikbaar, maar wil deze persoon wel graag blijven werken. Dan moet je als werkgever niet worden gedwongen om afscheid van deze werknemer te nemen, alleen omdat jij hem/haar geen nieuw tijdelijk contract mag aanbieden. De VVD wil daarom dat het weer mogelijk wordt om meerdere tijdelijke contracten, en tijdelijke contracten van een langere duur, aan te bieden.
 5. Minder administratieve rompslomp bij ziekte, zoals verplichte rapportages, het bijhouden van onnodige documenten en loonsancties met aanvullende doorbetalingstermijnen, wordt verminderd. Ondernemers mét personeel verdienen meer ruimte. Want hoewel er genoeg werk is, zijn er veel ondernemers nu nog terughoudend om mensen in dienst te nemen. Dit komt volgens de VVD onder andere door de hoge kosten en vele verplichtingen waarmee ondernemers te maken krijgen als ze iemand aannemen. Bijvoorbeeld wanneer diegene langdurig ziek wordt.
 6. Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) wordt verkort naar één jaar. Het tweede jaar wordt dan door de overheid betaald. Hiermee worden de risico’s en lasten voor werkgevers verlaagd, waardoor zij sneller mensen in dienst zullen nemen.

CDA: meer ruimte voor kantonrechter

cda ontslagrechtIn de praktijk leidt de aanpassing van het ontslagrecht van het huidige kabinet ertoe dat bedrijven - vooral in het MKB - aan mensen geen vast contract meer durven geven.

Daarom wil het CDA meer ruimte voor de kantonrechter om arbeidscontracten te ontbinden, zodat ondernemers weer sneller kiezen voor een vast contract. Daarnaast moeten er meer mogelijkheden komen voor meerjarige arbeidscontracten.

 1. Nieuwe ontslagprocedure om de positie van contractmedewerkers te verbeteren: inzet op werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. 
 2. Het ongelijke speelveld wordt vergroot door de verplichting dat werkgevers bij ziekte van een vaste werknemer het loon tot twee jaar moeten doorbetalen. Dit is voor kleine ondernemers een (te) groot risico waardoor ze liever geen mensen meer in vaste dienst nemen. De tweede stap is een vernieuwing van de huidige regels bij ziekte. CDA wil de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte voor de werkgevers fors terugbrengen. Voor langere ziekteperiodes komt er een private regeling met publieke waarborgen. Op die manier blijven alle werkenden beschermd en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen vast in dienst te nemen.
 3. Het kan niet zo zijn de theoretische bescherming tegen ontslag ertoe leidt dat je helemaal geen vaste baan meer krijgt. Daarom wil het CDA meer ruimte voor de kantonrechter om arbeidscontracten te ontbinden, zodat ondernemers weer sneller kiezen voor een vast contract.

PVDA: goede ontslagbescherming

pvda ontslagrechtPVDA wil een collectieve verzekering invoeren voor een deel van de risico’s voor kleine werkgevers bij de loondoorbetaling bij ziekte.

Daarmee maakt de partij het aantrekkelijker om mensen aan te nemen en worden de risico’s breder gedeeld als een werknemer onverhoopt ziek wordt.

 1. De PVDA wil dat preventieve bescherming tegen willekeur bij ontslag onverkort blijft bestaan. 
 2. Ontslagbescherming blijft overeind, maar procedures worden vereenvoudigd. 
 3. Afschaffen UWV-route voor ontslag. Instellen eenvoudige ontslagroute via kantonrechter met preventieve toets.
 4. De transitievergoeding moet vanaf de eerste werkdag worden opgebouwd. Zodat er een scholingsbudget komt voor alle werknemers, terwijl tegelijkertijd de kostenverschillen tussen flex en vast worden verminderd.
 5. Op het gebied van arbeidsongeschiktheid en ziekte willen wij werkgevers ontlasten met no risk polissen en minder administratieve verantwoordlijkheden.
 6. VDA wil kleine werkgevers verlossen van het risico van zieke werknemers. Dat doet de partij door een publieke toegankelijke verzekering te bieden voor het tweede ziektejaar.

SP: ontslagvergoeding verdubbelen

sp ontslagrechtDe SP wil voor meer zekerheid zorgen door de WW-premie voor vast werk te verlagen en voor flexibel werk te verhogen. De ontslagvergoeding (transitievergoeding) treedt al na één maand in werking en de vergoeding wordt verdubbeld, van een derde naar twee derde van het maandsalaris per gewerkt jaar. Zo zegt de SP een race naar de bodem door werkgevers te voorkomen, wordt ‘flex’ alleen bij ‘ziek’ en ‘piek’ ingezet.

 1. Handhaven ontslagbescherming. 
 2. De flexibiliteit op de arbeidsmarkt is doorgeschoten en wordt ingeperkt. Mensen met tijdelijke contracten en andere vormen van onzeker werk (uitzendkrachten, oproepkrachten, nulurencontracten) krijgen daarom eerder recht op een vast contract.

ChristenUnie: Sneller weer aan de slag

christenunie ontslagrechtActiverende WW en weer sneller aan de slag, dat is waar de ChristenUnie naar streeft. De transitievergoeding na ontslag wil de ChristenUnie verplicht inzetten voor opleiding of begeleiding naar een nieuwe baan. Werknemers en werkgevers moeten deze benutten om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.

 1. Kleinere werkgevers korter belasten met zieke werknemers. Kleinere werkgevers zijn niet langer twee, maar één jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte. Het tweede jaar neemt de overheid voor haar rekening.
 2. Grotere bedrijven tegemoet komen. Als iemand ziek uit dienst gaat, geldt een premiedoorbetaling voor grotere bedrijven van tien jaar, volgens de huidige Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters ofwel Wet BeZaVa. Ook deze wil de ChristenUnie verkorten.

SGP: voorkom extreme ontslagkosten

SGP Ontslagrecht 2017Om te voorkomen dat bij ontslag extreme ontslagkosten ontstaan, moet de rechter weer een ruimere mogelijkheid krijgen om tot een evenwichtige belangenafweging van werkgever en werknemer te komen. Zo vindt de SGP.

 1. Het is niet rechtvaardig dat een werkgever bij ontslag slechts bij hoge uitzondering mag afzien van het betalen van een vergoeding. Bijvoorbeeld in situaties van pensionering van de werkgever of wanneer ontslag overwegend aan de werknemer toe te rekenen valt, dient de vergoeding beperkt te kunnen worden.
 2. Omdat het snel verkrijgen van duidelijkheid bij conflicten over arbeidsrelaties cruciaal is, wordt de mogelijkheid van hoger beroep weer ongedaan gemaakt.
 3. Het moet weer mogelijk worden om meer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten te sluiten. De tussenpozen mogen best korter zijn. Er wordt extra ruimte geboden voor het sluiten van meerjarige overeenkomsten. Werknemers krijgen daardoor meer zekerheid.

GroenLinks: ontslagrecht versoepelen

groenlinks ontslagrechtEen ontslagbesluit dient te worden voorafgegaan door een hoorzitting van een onafhankelijke instantie met een bindende uitspraak over het toestaan van het ontslag.

In deze onafhankelijke instantie zijn werkgevers en werknemersevenredig vertegenwoordigd.

 1. Ontslagrecht moet worden versoepeld met verplichting tot scholing om werk-naar-werk te vergemakkelijken. 
 2. Kortere ontslagprocedures. Bij ontslagaanzegging mag werknemer in beroep.