Scholing van medewerkers heeft absoluut zin, zelfs als je maar één werknemer hebt. Het levert je namelijk meer op dan het kost. Hoe meer iemand weet en kan, hoe hoger zijn waarde als medewerker. Het klinkt logisch. Dus besteden we flink wat geld aan het verder verbeteren van onszelf en onze medewerkers.

In Nederland gaat er naar schatting zo’n 3,2 miljard euro om in de markt voor ‘niet bekostigd onderwijs’. Dat zijn vervolgstudies of opleidingen aan een particuliere instelling. Ongeveer 1 op de 8 Nederlanders van 17 jaar of ouder volgt dergelijke (bij- of om-)scholing. Zo’n 80 procent van die studie-inspanningen zijn gerelateerd aan werk. Dat is goed werkgeverschap, want daarmee scoort Nederland boven het Europees gemiddelde. Per trainingsdeelnemer wordt zo’n 2.500 euro betaald. Serieuze kosten.

Welke partijen maken werk van scholing?

Waar worden die bij voorkeur aan besteed? Lees hier hoe VVD, CDA, Christen Unie, D66, PvdA, Groen Links, SP en 50-PLUS werk willen maken van scholing en goed werkgeverschap. 

Scholing is volgens de VVD goed werkgeverschap als…

scholing, goed werkgeverschap, VVD

… je sollicitatieplicht tijdelijk opheft in ruil voor scholing

Om te zorgen dat iedereen aan het werk kan blijven, is toegankelijke bij- en omscholing van groot belang. Na het verlies van een baan wil iedereen zo snel mogelijk weer aan de slag, denkt de VVD. Maar als een hele sector zich in moeilijk vaarwater bevindt, is een baan in die sector niet zomaar te vinden. Dan heeft een medewerker ruimte nodig om zich verder te ontwikkelen.

Daarom wil de VVD sollicitatieplicht tijdelijk opheffen als een medewerker een specifieke opleiding gaat volgen die hem of haar klaarstoomt voor een baan waarvoor een garantie is afgegeven door de toekomstige werkgever. Iemand die werkloos wordt krijgt, ongeacht zijn leeftijd, toegang tot een sociaal leenstelsel om zich te kunnen laten om- of bijscholen. 

… je sectorale ontwikkelfondsen omzet in een nationaal scholingsfonds

De VVD wil dat de sociale partners de sectorale ontwikkelfondsen omzetten naar een nationaal scholingsfonds. Dat maakt de overstap naar een andere sector mogelijk.

… je zorgt dat alle werknemers goed zijn voorbereid op banen van de toekomst

Het is belangrijk dat iedereen van technologische ontwikkeling kan blijven profiteren en dat niemand achterblijft zegt de VVD. Daarvoor is het nodig dat via onderwijs en scholing ieders kennis en vaardigheden goed blijven aansluiten op de veranderende eisen die aan ons werk worden gesteld. Zodat iedereen, zowel hoog- als laagopgeleid, goed is voorbereid op de banen van de toekomst.

… als werkgevers hun ervaringen delen met en over net afgestudeerden

Van elke opleiding mag worden verwacht dat zij perspectief geeft op een baan. Daarom wil de VVD regelmatig laten toetsen of afgestudeerden snel een baan vinden en of zij na een aantal jaar werkervaring tevreden zijn. Ook werkgevers, waar afgestudeerden aan de slag zijn gegaan, wordt gevraagd naar hun ervaringen. 

… als werkgevers BBL-studenten een vergoeding kunnen geven in plaats van loon

Meer jongeren moeten volgens de VVD de kans krijgen om op de werkvloer te worden opgeleid. Doorgaans worden de jongeren die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) hebben gevolgd meer gewaardeerd door het bedrijfsleven. Het aanbieden van werkplekken voor BBL-studenten is nu echter kostbaar voor bedrijven. Daarom wil de VVD het voor werkgevers mogelijk maken om BBL-studenten een vergoeding te geven in plaats van loon. Op die manier kan het aantal BBL-plekken toenemen. Werkgevers krijgen fiscaal voordeel voor het (binnenshuis) omscholen van (nieuw) personeel via bijvoorbeeld leerwerktrajecten.

Scholing is volgens het CDA goed werkgeverschap als…

scholing, goed werkgeverschap, CDA

… werkgevers het recht op (bij)scholing opnemen in de arbeidsovereenkomst

Kennis en vaardigheden zijn het kapitaal van de economie van de toekomst zegt het CDA. Tegelijk raken zij in deze veranderende wereld sneller verouderd dan ooit tevoren. Daarom vindt het CDA dat er permanent geïnvesteerd moet worden in kennis en vaardigheden. Dat is een opdracht aan werkgevers en werknemers. Het recht op (bij)scholing moet worden ingebed in de arbeidsovereenkomst.

… werkgevers ruimte maken voor individueel scholingsrecht 

De overheid stimuleert dat werkgevers en werknemers ruimte maken voor individuele, breed inzetbare scholingsrechten voor werknemers. Hierdoor kunnen zij investeren in hun eigen inzetbaarheid, regie over hun eigen loopbaan. Om het leven lang leren vorm en inhoud te geven wil het CDA de introductie van een individueel leerrecht waar werkgevers en werknemers samen voor sparen. Het wordt daarbij aantrekkelijk om uit de sectorfondsen het individueel leerrecht te financieren en beheren. Het individueel leerrecht geldt voor alle mensen in de beroepsgeschikte leeftijd, ongeacht of iemand werkt of werkzoekend is en ongeacht de contractvorm. Het CDA geeft het leerrecht zo vorm dat lager- en middelbaar geschoolden een voordeel hebben ten opzichte van hoogopgeleiden, omdat zij voordat ze zijn gaan werken minder lang onderwijs hebben genoten. 

… werknemers een persoonlijk budget krijgen voor scholing en werk-naar-werk-trajecten

Het CDA wil beurzen van bedrijven en overheden voor arbeidsmarktrelevante opleidingen stimuleren. Werknemers krijgen een persoonlijk budget dat gebruikt kan worden voor scholing en werk- naar-werktrajecten. 

Scholing is volgens ChristenUnie goed werkgeverschap als…

Scholing, goed werkgeverschap, ChristenUnie

… je als werkgever verantwoordelijk bent voor scholing van werknemers


Werknemers krijgen een talentenbudget om zich te laten om- of bijscholen. Deze kunnen zij van baan naar baan meenemen. 

... je medewerkers met een beroepsopleiding een scholingsbeurs geeft

Voor iedereen op de arbeidsmarkt is scholing cruciaal. De ChristenUnie zet zich in voor een scholingsbeurs voor werkenden die een beroepsopleiding hebben gevolgd. Juist voor hen is het belangrijk dat ze duurzaam inzetbaar zijn. Met een scholingsbeurs worden de scholingskansen van mensen met een vmbo- of mbo-diploma meer gelijkgetrokken met hogeropgeleiden. Bovendien zorgt een scholingsbeurs voor een betere ontwikkeling en betere kansen op de arbeidsmarkt, onder meer voor 50-plussers. 

… je medewerkers die tijdelijk niet werken meer leerrechten geeft

De ChristenUnie bepleit meer ruimte voor leerrechten voor werkenden en voor mensen die tijdelijk – bijvoorbeeld vanwege ouder-, zorg- of zwangerschapsverlof – niet werken. 

… het voor werkgevers voordeliger wordt om mensen in dienst te nemen

Naast inspanningen om opleidingsmogelijkheden te verbeteren is ook hervorming van ons belastingstelsel voor lagere lasten op arbeid voor werkgever én werknemer belangrijk om kansen van mensen te vergroten. 

… stages worden ingevuld met het starten van een bedrijf

Gebruik de startup als stage zegt de ChrustenUnie. Het is vaak niet eenvoudig een passende stage te vinden voor studenten. Tegelijk is er de trend van studenten die tijdens hun studietijd al ondernemen. En willen we van jongs af mensen stimuleren te ondernemen. Daarom wil de ChristenUnie het mogelijk maken om stages in te vullen met een startup.

Scholing is volgens D66 goed werkgeverschap als…

Scholing, goed werkgeverschap, D66

… je een leven lang leren kunt stimuleren door individuele scholingsbudgetten

Een leven lang groeien, betekent dat mensen hun hele leven in staat worden
gesteld hun kennis bij te werken, te verbreden en te verdiepen. D66 wil dit levenslange leerrecht bevorderen door de bestaande budgetten voor bijscholing, de werkgeversfondsen, individueel inzetbaar te maken via een individueel scholingsbudget.

Deze budgetten worden dus persoons- in plaats van sectorgebonden. D66 maakt het sociaal leenstelsel toegankelijk voor laatbloeiers en voor mensen die na een aantal jaren werken een tweede kans willen, ook als ze ouder dan dertig zijn.

… als je werknemers laat nadenken over hun positie op de arbeidsmarkt en hun inzetbaarheid 

D66 zet in op een economie en arbeidsmarkt waarin mensen wendbaar en weerbaar zijn en waar het eenvoudig is nieuwe werkgelegenheid te creëren. Dit gaat niet vanzelf. Het vraagt onder andere om een leven lang leren en investeren in het opbouwen van nieuwe digitale vaardigheden, maar ook aandacht hebben voor de mensen die moeite hebben met de snelle ontwikkelingen en mensen die hun baan verliezen. Er moet ruimte zijn voor experimenten met nieuwe vormen van werkverdeling.

Concreet betekent dat dat werknemers met werkgevers gaan praten over hun positie op de arbeidsmarkt en inzetbaarheid binnen én buiten het bedrijf. De ombuiging van sectorgebonden opleidingsfondsen naar een individueel scholingsbudget, in samenhang met meer kansen voor leven lang leren, maakt investeren in deze inzetbaarheid eenvoudiger.

D66 maakt geld vrij, zodat de overheid scholing voor werkenden sterker kan stimuleren. Een nieuwe levensloopregeling die het mogelijk maakt voor werkenden om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor scholing – en niet voor vervroegd pensioen – wordt opgezet.

… als je scholingsvouchers voor ouderen biedt die langdurig werkloos zijn

Ouderen die langdurig werkloos zijn mogen deze vouchers inzetten voor scholing of begeleiding bij de zoektocht naar werk. 

Scholing is volgens de PvdA goed werkgeverschap als…

Scholing, goed werkgeverschap, PVDA

… je kwalitatieve innovatie stimuleert 

De PvdA stelt als doel dat Nederland over tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld heeft. Hiervoor moet geïnvesteerd worden in kwalitatieve innovatie. Ook het midden- en kleinbedrijf (MKB) benadert de PvdA vanuit de kwaliteitsvisie. Door stevig te investeren in de kennis en kwaliteit van de beroepsbevolking en op alle niveaus economische samenwerking en investeringen te organiseren, blijft Nederland economisch voorop lopen.

De PvdA wil ieder jaar meer investeren in het onderwijs en, in afstemming met bedrijven, in de bijscholing van werknemers. Zij ontwikkelen zich in hun vak, worden beter toegerust om goed werk te leveren, en blijven daardoor verzekerd van werk. Dankzij beter opgeleide mensen worden bedrijven concurrerender en daarom dragen bedrijven bij. 

… je je werknemers opleidt in de maakindustrie

De PvdA wil de Nederlandse werknemer (en student) opleiden voor de banen in de (maak)industrie van de toekomst. Dit vereist een overheid die consistent is en duidelijke keuzen maakt en uitvoert voor de lange termijn. De transitie beslaat een periode van minimaal tien jaar, en dat moet doorwerken in de systematiek van overheidssubsidies aan het bedrijfsleven.

… je de ontslagvergoeding gebruikt voor werk-naar-werk budget

De ontslagvergoeding komt grotendeels ten goede aan het werk-naar-werk budget. Met dit geld kan bijvoorbeeld om- of bijscholing worden bekostigd of de start van een eigen bedrijf. Wanneer de werknemer een nieuwe baan heeft, wordt het resterende werk-naar-werk budget eerlijk tussen werkgever en werknemer verdeeld.

… O&O fondsen regionaal inzet

De PvdA vindt dat de flexibiliteit van de arbeidsmarkt maakt dat er te weinig geïnvesteerd wordt door werkgevers, zelfstandigen en werknemers in bij- en nascholing. Het regionaal inzetten van de middelen van de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) kan dat doorbreken. Omdat in de ene sector de werkgelegenheid krimpt, terwijl deze in de andere toeneemt, wil de PvdA (naar Zweeds voorbeeld) werken aan sector overstijgende fondsen die werknemers in staat stellen om zich om te scholen naar sectoren waar tekorten zijn. 

… BBL-trajecten bevordert met gerichte loonkostensubsidies

Voor veel studenten, maar ook voor het bedrijfsleven, is de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) belangrijk. De PvdA wil met gerichte (loonkosten) subsidies deelname aan de BBL bevorderen.

Scholing is volgens GroenLinks goed werkgeverschap als…

scholing, goed werkgeverschap, GroenLinks

… je werknemers en werkgevers levenslang laat leren

GroenLinks stimuleert levenslang leren en ontwikkelen.

Daarnaast besteedt de partij aandacht aan laaggeletterdheid. Het wil laaggeletterdheid tegengaan, ook op latere leeftijd.

… collectieve ontslagvergoedingen ombouwt tot individuele scholingsbudgetten

GroenLinks wil de collectieve ontslagvergoedingen ombouwen tot individuele scholingsbudgetten voor iedereen. Iedere werknemer krijgt dus een scholingsbudget, ongeacht of de werkgever in zijn werknemer wil investeren. Deze scholingsrechten worden door werkgevers gefinancierd.

Scholing is volgens de SP goed werkgeverschap als…

scholing, goed werkgeverschap, SP

… je bedrijven meer initiatief laat nemen in stage en scholing

De SP vraagt van bedrijven meer initiatieven voor stage en scholing, bijscholing en omscholing van (aanstaand) personeel.

… je jongeren een arbeidsmarktkwalificatie geeft

De SP wil dat jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen krijgen een arbeidsmarktkwalificatie, die duidelijk maakt wat hun vaardigheden zijn. Als het aan de SP ligt komen er meer vakscholen, bijvoorbeeld door vmbo en mbo samen te voegen. Op die vakscholen kunnen ook startkwalificaties worden behaald.

Scholing is volgens 50-PLUS goed werkgeverschap als…

scholing, goed werkgeverschap, 50-plus

… oudere werknemers de jongere werknemers opleiden (tandembanen) 

50-PLUS pleit voor een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt.

Tip! Meer lezen over scholing en goed werkgeverschap