#1 Minimumloon gaat omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt:
• € 1.578,00 per maand;
• € 364,15 per week;
• € 72,83 per dag.

#2 Minimumloon bij opdrachtovereenkomst of andere overeenkomst tegen beloning

Betaal jij medewerkers op basis van een overeenkomst tegen beloning? Mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar werken op basis van een overeenkomst tegen beloning moeten minstens het minimumloon verdienen. Deze overeenkomst tegen beloning kan zowel een overeenkomst van opdracht zijn als een andere overeenkomst tegen beloning, zoals een aanneemovereenkomst.
De wijziging geldt niet voor zelfstandig ondernemers, dus mensen die werken op basis van deze overeenkomst in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf (zzp’ers). Zzp’ers hebben een andere positie op de arbeidsmarkt. Als zelfstandig ondernemer kunt u zelf invloed uitoefenen op de hoogte van jouw tarieven.

#3 AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 jaar.

#4 Stukloon verandert

De stukloonbepaling verandert: betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers verdienen straks tenminste het minimumloon per gewerkt uur. Voor bepaalde werkzaamheden in een sector is het mogelijk om af te wijken van de regels voor stukloon. Het gaat om werkzaamheden waarbij werkgevers onvoldoende toezicht kunnen houden op de werkzaamheden van een werknemer en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om zelf de werkzaamheden in te richten. Om voor deze werkzaamheden toch een beloning te bepalen, vraagt je je werkgeversorganisatie om samen met de werknemersorganisatie(s) in de sector een stukloonnorm vast te stellen en een verzoek in te dienen bij de Stichting van de Arbeid. Het kan echter ook voorkomen dat je werkgeversorganisatie alleen, dus zonder een werknemersorganisatie, een verzoek bij de Stichting van de Arbeid indient. Op de site van de Stichting van de Arbeid vind je meer informatie over de procedure.

#5 Ontvangen premiekorting wordt eenvoudiger

Neem je werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten in dienst? Het wordt eenvoudiger om voor dit personeel premiekorting te krijgen. Je bent nu zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via de loonaangifte. Straks keert de Belastingdienst het gehele bedrag in één keer uit na afloop van het jaar. Dit doet de Belastingdienst op basis van uw loonaangiftes van het voorgaande jaar.
De Belastingdienst kijkt straks niet alleen naar de werkgeverspremies, maar naar de totale loonbelasting die je afdraagt. Ook als klein bedrijf heb je daardoor eerder recht op de volledige premiekorting.

#6 No-risk premie oudere werknemer vanaf 56 jaar

Wil je personeel aannemen? Ondernemers die mensen in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan één jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen.
Het UWV neemt de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer over. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Bron: Rijksoverheid