#1 Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen jou en je werknemer. Je kunt deze schriftelijk of mondeling afsluiten. Het is wel verstandig een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Dan staan een aantal rechten en plichten voor jou en je werknemer vast. Je werknemer krijgt een arbeidsovereenkomst (arbeidscontract, dienstverband, dienstbetrekking) als hij/zij bij jou in dienst is en loon krijgt. Je werknemer is dan in loondienst.

#2 Welke gegevens moet ik (schriftelijk) communiceren met mijn werknemer?

Binnen één maand na indiensttreding van je werknemer dien je je werknemer een aantal gegevens schriftelijk te laten weten, dit zijn onder andere:

1. Jullie namen en woonplaatsen
2. De plaats of plaatsen waar je werknemer werkt
3. De functie of het soort werk dat je werknemer doet
4. De datum van indiensttreding
5. De duur van het contract (bij een tijdelijk contract)
6. Het aantal uren dat je werknemer werkt (per dag of per week)
7. De hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald
8. (eventueel) de lengte van de proeftijd
9. De hoogte van de vakantietoeslag
10. Het aantal vakantiedagen
11. De duur van de opzegtermijn
12. (eventueel) de pensioenregeling
13.(eventueel) het concurrentiebeding
14. De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) als die van toepassing is.

#3 Aan welke wettelijke regels moet ik mij houden bij een arbeidsovereenkomst?

In de arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen jou en je werknemer. Naast deze afspraken moet je je houden aan een aantal (wettelijke) regels:


Het Burgerlijk Wetboek (BW)
Hierin vind je regels over bijvoorbeeld proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Als hiervan bij cao of arbeidsovereenkomst kan worden afgeweken, dan is dat vermeld. Als dat niet is aangegeven, dan kan het niet.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Hierin staat dat je je werknemer minstens het minimumloon en minimumvakantiebijslag moet betalen.

De Arbeidstijdenwet (ATW)
In de ATW vind je regels over werktijden en rusttijden.

De Arbeidsomstandighedenwet
In de arbowet staat hoe je als bedrijf moeten zorgen dat werknemers veilig en gezond (bijvoorbeeld via de RI&E) kunnen werken.

De Wet arbeid en zorg
Hierin staat onder andere informatie over een aantal verlofregelingen.

Wetgeving over gelijke behandeling
In de wetgeving over gelijke behandeling staat onder meer dat er geen verschil mag zijn in de arbeidsvoorwaarden tussen: 
-Mannen en vrouwen
-Autochtonen en allochtonen
-Werknemers die voltijds of in deeltijd werken
-Werknemers met een vast of tijdelijk contract
-Mensen met en zonder handicap
-Gezonde mensen en mensen met een chronische ziekte.

Regels in de cao
Val je onder een cao, dan houd je die regels aan als het gaat om hoogte van het loon, vakantie, opzegtermijnen en dergelijke. Soms staat bij een wettelijke regel vermeld dat in een cao iets anders mag worden geregeld dan de (hoofd)regel uit de wet.

Regels over loonstrookje
Je bent als werkgever verplicht om bij de eerste loonbetaling een specificatie van het salaris te geven, het zogenoemde loonstrookje. De werknemer krijgt een nieuwe loonstrook als er iets verandert in het loon. Of in de inhoudingen zoals premies voor sociale lasten of pensioen. Op het loonstrookje moet een aantal gegevens staan, bijvoorbeeld het bruto loon en het aantal uren dat de werknemer werkt. Het loonstrookje kan schriftelijk maar ook digitaal worden verstrekt als de werknemer daarmee instemt.

Regels over salaris
Salaris betalen is verplicht. De arbeidsovereenkomst regelt wanneer. Bij weekloon mag uitbetaling nooit langer duren dan een maand. Bij maandloon ligt de grens bij een kwartaal. LET OP: Wanneer je loon (door nalatigheid) te laat betaalt, kan jouw werknemer aanspraak maken op verhoging.

#4 Wanneer moet ik mijn werknemer met een tijdelijke overeenkomst laten weten of ik het contract wel of niet verleng?

Werknemers met een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet je uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk laten weten of je het contract wel of niet verlengt. Doe je dat niet, dan ben je een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over die periode dat je te laat bent (maximaal een maand). Zorg dus dat je je personeelsadministratie zodanig inricht dat je aan het einde van een dienstverband op tijd signaleert en aan je werknemer kunt meedelen. 

#5 Mag ik bij een tijdelijke overeenkomst ook een proeftijd opnemen?

Nee, in tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag je geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract. Maak bij indiensttreding van een werknemer een afweging tussen het aanbieden van een contract van maximaal zes maanden zonder proeftijd of een contract langer dan zes maanden (bijvoorbeeld zeven maanden) met proeftijd.

#6 Mag ik in een tijdelijke overeenkomst een concurrentiebeding opnemen? 

Het overeenkomen van een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten is verboden, tenzij sprake is van een ‘zwaarwichtig belang’ (voor private ondernemingen) of ‘dienstbelangen’ (voor publieke ondernemingen). Omdat de wetgever dit niet nader heeft willen specificeren, zal een rechter bepalen wanneer sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Hierbij kan het gaan om de bescherming van heel specifieke kennis van bedrijfsinformatie, denk daarbij aan een werknemer met een zeer hoge functie die beschikt over essentiële bedrijfsgegevens of een werknemer die beschikt over belangrijke strategische kennis. Een werknemer die op de hoogte is van inside information behoort ook tot de mogelijkheden.

#7 Wanneer moét ik overgaan op een vast contract? 

Volgens de ketenregeling die sinds 1 juli 2015 geldt, krijgen tijdelijke werknemers eerder een vast contract. Voor die tijd volgde na drie jaar of na drie contracten een vast contract. Nu is dit na een periode van twee jaar. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, is dus verlengd van drie naar zes maanden.