De 4 wijzigingen ten aanzien van aanzeggen


1. De werkgever is verplicht om de werknemer uiterlijk een maand voordat de overeenkomst van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren of hij de arbeidsovereenkomst wenst voort te zetten (de aanzegverplichting). 

2. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil voortzetten moet hij ook mededelen onder welke voorwaarden hij dat wil doen. 

3. De aanzegverplichting geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer 
Als de werkgever deze verplichting in het geheel niet nakomt, is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van één maandsalaris. Komt de werkgever deze verplichting niet op tijd na dan is hij een vergoeding verschuldigd naar rato van de tijd dat hij in gebreke was. Dus twee weken te laat aanzeggen betekent een vergoeding gelijk aan een twee weken salaris. 

4. De werknemer heeft tot uiterlijk drie maanden na de dag waarop de aanzegverplichting is ontstaan de mogelijkheid om bij zijn (ex-) werkgever een beroep te doen op het niet nakomen van de aanzegverplichting.

Tot zover de theorie, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. 

De 3 meest gemaakte ‘fouten’ ten aanzien van aanzeggen


1. Bij verlenging van het contract hoeft niet worden aangezegd


Fout. Veel werkgevers denken dat ze niet hoeven aan te zeggen als het contract wordt verlengd. Dit is onjuist. Ook dan moet de werkgever uiterlijk één maand van tevoren mededelen wat zijn intenties zijn. Een heel late verlenging, bijvoorbeeld een dag voor afloop van het contract, leidt tot schending van de aanzegplicht en tot de verplichting om de aanzegvergoeding te betalen. Overigens kan de werknemer niet rustig blijven wachten met het claimen van de aanzegvergoeding als de werkgever niet betaalt. Binnen drie maanden nadat de verplichting om aan te zeggen ontstond, moet hij aan de rechter vragen om toekenning van de aanzegvergoeding. Dat betekent dus binnen twee maanden na afloop van het contract of na de verlenging. Dit is een vervaltermijn, wat betekent dat na afloop van de termijn geen claimrecht meer bestaat.

2. Bij een contract voor bepaalde tijd hoeft niet worden aangezegd


Fout. Een rechter in Leeuwarden oordeelde dat een werkgever die een bedrijf had overgenomen de aanzegvergoeding moest betalen, omdat hij niet in de gaten had dat de werknemer een bepaalde tijdscontract had, dat van rechtswege afliep. Als een werkgever niet aanzegt, dan eindigt het contract van rechtswege. Er is dus geen sprake van een automatische verlenging. Wel is de werkgever dan aan de werknemer een aanzegvergoeding van één maandsalaris verschuldigd. Als de werkgever te laat aanzegt, dan wordt de aanzegvergoeding naar rato verlaagd. . 

3. Bij voorzetten van arbeidsovereenkomst maar daar later weer vanaf zien hoeft niet worden aangezegd


Fout. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst aanvankelijk wil voortzetten en daartoe ook een aanbod doet aan de werknemer maar later toch besluit niet te verlengen, moet de beëindiging ook tijdig worden aangezegd door de werkgever. Recent stelde een kantonrechter in Eindhoven een werkneemster in het gelijk nadat haar werkgever ruim een maand voor het verstrijken van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een aanbod aan de werkneemster had gedaan om de arbeidsovereenkomst te verlengen voor een periode van elf maanden. Twee weken voordat de arbeidsovereenkomst zou eindigen, veranderde de werkgever van mening. Hij trok zijn aanbod tot verlenging in en deelde de werkneemster mee dat haar arbeidsovereenkomst over twee weken van rechtswege zou eindigen. De werkneemster maakte aanspraak op betaling van een aanzegvergoeding van een half maandsalaris omdat de werkgever het einde van de arbeidsovereenkomst te laat had aangezegd. De kantonrechter stelde de werkneemster in het gelijk omdat de werkgever de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdig had moeten aanzeggen. De werkgever was alsnog de aanzegvergoeding verschuldigd vanwege het te laat aanzeggen van de beëindiging. 


4 handige tips ten aanzien van aanzeggen


1. Neem ‘niet verlengen’ op in bepaalde tijdscontract 

Neem altijd in de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd op dat deze niet zal worden voortgezet na het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor deze is aangegaan. Daarna kan altijd nog overwogen worden om de werknemer aan te bieden de arbeidsovereenkomst te verlengen. Leidt dit niet tot overeenstemming dan is er in ieder geval tijdig aangezegd. 

2. Zeg sowieso een maand van tevoren aan


Is deze bepaling niet in de arbeidsovereenkomst opgenomen, zeg dan in iedere geval een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer aan dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd als er nog onderhandelingen gaande zijn over een voortzetting. Leiden deze niet tot een voortzetting, dan ben je in ieder geval geen vergoeding wegens het niet in acht nemen van de aanzegplicht aan de werknemer verschuldigd.

3. Realiseer dat met werkdagen wordt gerekend (niet met kalenderdagen) 


Realiseer je dat bij de berekening van de hoogte van het loon over de periode dat de aanzegverplichting te laat is nagekomen wordt uitgegaan van werkdagen en niet van kalenderdagen. 

4. Weet dat alleen schriftelijk aanzeggen rechtsgeldig is 


Aanzeggen mag niet mondeling, het moet schriftelijk. Aanzeggen via mail en zelfs WhatsApp zijn geldig.


Meer weten over het onderwerp aanzeggen?

 

Tijdelijk contract niet verlengen? Denk aan de aanzegtermijn

4 lessen om te leren van de wet werk en zekerheidBeeld: Getty Images