#1 Werkgever betaalt geen loon meer door voor zieke werknemer met beperking


Wat er verandert: Tot nu toe was er een zogenaamde no-risk polis van het UWV, feitelijk een Ziektewetuitkering, maar deze was in de meeste gevallen beperkt tot een periode van 5 jaar na indiensttreding. Met de wijziging van de Participatiewet per 1 januari is de no-riskpolis verruimd tot onbepaalde tijd. Je loopt als werkgever dus geen enkel financieel risico meer met het in dienst nemen of houden van een werknemer met een arbeidsbeperking. De regeling geldt voor iedereen die meetelt voor de banenafspraak (lees meer over meedoen de banenafspraak) of nog beschut werk verricht bij een sociale werkplaats.

Dus: Met ingang van het nieuwe jaar hoef je als werkgever nooit meer loon door te betalen voor zieke werknemers met een arbeidsbeperking uit het doelgroepenregister. 
Wil je iemand aannemen die meetelt voor de banenafspraak? Maak dan gebruik van het doelgroepregister. Het UWV beheert dit register en je kunt hier zoeken naar een geschikte kandidaat.
 

#2 Werkgever hoeft niet meer te wachten op beoordeling van UWV of een werknemer in het doelgroepregister valt

 

Wat er verandert: Per 1 januari is ‘de praktijkroute’ (lees hier meer over op Rijksoverheid.nl) opengesteld in de Participatiewet. Dat betekent dat je als werkgever of als HR-manager namens de werkgever niet meer hoeft te wachten op een beoordeling van het UWV of een werknemer in het doelgroepregister valt. Voortaan mag je dat ook zelf op de werkplek doen, zolang je daarbij maar een gevalideerde loonwaardemethodiek hanteert. Blijkt de verdiencapaciteit kleiner dan het minimumloon, dan volgt direct plaatsing van de werknemer in het doelgroepregister en telt die werknemer meteen mee voor de banenafspraak uit de Participatiewet.

Daarmee maak je als werkgever dus ook aanspraak op verschillende financiële voordelen, zonder dat hiervoor beoordeling van het UWV nodig is:

  • Voor werknemers met een arbeidsbeperking is er een loonkostensubsidie: een subsidie van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon voor werknemers met een arbeidsbeperking.
  • Voor werknemers die in 2017 minimaal 1.248 uur bij jou in dienst zijn en 100-125% van het minimumloon verdienen, geldt het lage inkomensvoordeel (LIV): een automatische tegemoetkoming van het UWV in 2018. Voor werknemers die 100-110% van het minimumloon verdienen is dit voordeel maximaal € 2.000 op de loonkosten; voor werknemers die 110-125% van het minimumloon verdienen is dit voordeel maximaal € 1.000.
  • Voor werknemers die na 1 januari 2017 in het doelgroepregister worden opgenomen via de UWV-route is er premiekorting voor de loonbelasting.
     


#3 Werkgever hoeft niet meer door UWV getoetst te worden op re-integratieverplichtingen bij eigenrisicodragerschap

 

Wat er waarschijnlijk verandert: Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in zijn Kamerbrief van eind december 2016 dat het UWV werkgevers niet meer hoeft te toetsen op re-integratieverplichtingen bij eigenrisicodragers. Dat betekent dat het UWV ook geen loonsancties meer kan opleggen aan deze eigen risicodragende  werkgevers. Voor publiek verzekerden houdt het UWV zijn toetsende rol. Wel kunnen werkgevers het UWV tussentijds om advies blijven vragen over de inzet van het tweede spoor. Lees ook: Weet jij al of je eigen risico wilt dragen? 

In april 2016 kondigde Asscher drie maatregelen aan om knelpunten van werkgevers bij loondoorbetalingsverplichting bij ziekte te verhelpen:

  1. Het stoppen van de UWV-toetsing bij eigen risicodragers. Of en wanneer dit plan tot een wetsvoorstel leidt, is overigens afhankelijk van een zogenaamde internetconsultatie en meer draagvlak bij de sociale partners. 
  2. Vervroegde IVA-aanvraag (Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten). Deze maatregel moet nog worden uitgewerkt en voorgelegd voor advies aan de SER.  
  3. Transparante verzuimverzekeringen met stabiele premies. Deze maatregel moet nog worden uitgewerkt en voorgelegd voor advies aan de SER.


Bron: HR Select
Beeld: Getty Images