#1 Wat behelst de Charter Diversiteit?


Diversiteitcharters blijken (sinds 2004) goed te werken in vijftien Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, België, Finland en Denemarken. Daarom heeft de Stichting van de Arbeid (en werkgeversorganisaties en vakbonden) ervoor gekozen die aanpak vorig jaar (2 juli 2015) over te nemen. Van bedrijven die een Charter Diversiteit tekenen, wordt verwacht dat zij gelijke kansen en diversiteit actief bevorderen in hun bedrijf en hun kennis en ervaringen delen met andere ondernemingen, om van elkaar te leren. De ondertekenaar richt zich op minimaal één concreet doel dat aansluit bij het belang van de onderneming.

#2 Wat is het doel?


Bedrijven en publieke organisaties ondersteunen die streven naar meer diversiteit op de werkvloer en arbeidsmarktdiscriminatie willen tegengaan. 

#3 Wat is het belang voor werkgevers?


Bedrijven met een diverse personeelssamenstelling zijn volgens Stichting van de Arbeid creatiever en innovatiever en weten beter verschillende klantengroepen aan te spreken. Pensioenfondsen en institutionele beleggers constateren al dat bedrijven waar vrouwen in alle lagen van de onderneming zijn vertegenwoordigd, het beter doen. De aandelen van die bedrijven scoren relatief goed, omdat er minder financiële risico's worden genomen en het rendement prima is. 

#4 Hoe werkt het Charter?


Na ondertekening van het Charter Diversiteit presenteert de werkgever binnen vier maanden een plan van aanpak met heldere targets. De resultaten – positieve én negatieve – worden gedeeld met andere werkgevers die het Charter Diversiteit ondertekenen. Jaarlijks rapporteert de ondertekenaar over de vorderingen, de succesvolle én minder succesvolle praktijkvoorbeelden. Via het Charter Diversiteit krijgen ondertekenaars toegang tot een eigen marktplaats voor diversiteitsbeleid. Hier wordt kennis aangeboden over diversiteitsbeleid en de toepassing ervan. Ook kunnen werkgevers hier in contact komen met andere bedrijven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van diversiteit en inclusie.

#5 Wat is de rol van Diversiteit in Bedrijf? 


Diversiteit in Bedrijf* faciliteert het kennisplatform en het Charter Diversiteit. Die volgt het proces en de voortgang. De rapportages van de ondertekenaars worden gemonitord. De bevindingen geven inzicht in de werking van diversiteit. Het bedrijf deelt de praktijkkennis met andere ondertekenaars. Wanneer niet wordt gerapporteerd, neemt Diversiteit in Bedrijf contact op met de werkgever. Desgewenst kan men ondersteuning krijgen bij het analyseren van de oorzaak, het bijstellen van het plan of het formuleren van nieuwe doelstellingen. Als blijkt dat een ondertekenaar niet investeert in een effectief diversiteitsbeleid en/of niet rapporteert, wordt deze werkgever verwijderd uit het bestand.

Verder worden bedrijven gefaciliteerd door Diversiteit in Bedrijf op onderstaande onderdelen: 

Kennisdeling: voor het vergroten van de kennis hoe diversiteit en inclusie op een effectieve manier te bevorderen bij instroom, behoud en doorstroom van personeel. De opgedane kennis en ervaring worden zowel op een virtueel platform als tijdens netwerkbijeenkomsten aangeboden.
Helpdesk: voor advies-op-maat.
Netwerken: voor het maken van contact met andere ondertekenaars, experts en initiatieven op het vlak van diversiteit.
Europese samenwerking: voor toegang tot netwerken van bedrijven en organisaties in vijftien Europese landen.

#6 Hoeveel bedrijven hebben inmiddels ondertekend?


65 bedrijven, publieke instellingen en brancheorganisaties hebben in Nederland het zogeheten 'Charter Diversiteit' ondertekend.

*Diversiteit in Bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers- en werknemersorganisaties: Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP. De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) ondersteunt dit initiatief. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt door subsidiering de uitvoering mogelijk.

Beeld: Getty Images

Kijk hier voor meer informatie en deelname aan het Charter Diversiteit.