Het percentage mannen dat ouderschapsverlof opneemt is in tien jaar tijd verdubbeld, naar 11 procent. De meeste vaders maken tijd vrij door hun werk flexibel in te delen, bijvoorbeeld door een dag thuis te werken. Uit cijfers uit de Emancipatiemonitor 2016, een tweejaarlijks onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vooral jonge ouders de cijfers veranderen.
Moeders gaan minder vaak dan vroeger na de geboorte van een kind korter werken en de helft van de vaders zorgt 'enig moment van de week' voor het kind terwijl de moeder werkt. Een op de drie vaders zorgt dan de hele dag, een op de tien een halve dag en een op de tien meer dagen per week. Vrouwelijke dertigers werken volgens de monitor gemiddeld een halve dag per week meer dan eerdere generaties in dezelfde leeftijd. 

Ouderschapsverlofregels


Wil jouw medewerker die vader wordt een wettelijke papadag opnemen, ofwel gebruik maken van ouderschapsverlof? Lees - om geen onenigheid achteraf te krijgen - wat de ouderschapsverlofregels zijn: 

Ouderschapsverlofregel #1 Ouderschapsverlof moet worden aangevraagd


Je medewerker vraagt ouderschapsverlof ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij jou. In het verzoek geeft je medewerker ook aan hoe hij het ouderschapsverlof wil opnemen. Hij bepaalt namelijk zelf hoe en wanneer hij het verlof opneemt.

Ouderschapsverlofregel #2 Je mag ouderschapsverlof niet weigeren


Je mag een verzoek om ouderschapsverlof in principe niet weigeren. Je mag dat alleen als het verlof van je medewerker het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval overleg je met je medewerker over een andere verdeling van de verlofuren.

Ouderschapsverlofregel #3 Je mag partnerverlof niet weigeren


Als je medewerker na het kraamverlof https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kraamverlof-en-partnerverlof  3 dagen ouderschapsverlof opneemt, kun je dit niet weigeren. Dit verlof wordt partnerverlof genoemd.

Ouderschapsverlofregel #4 Indeling verlofuren mogen in overleg worden gewijzigd


Als het verlof van je medewerker het bedrijf ernstig in de problemen brengt, mag je de indeling van de verlofuren na overleg met je medewerker wijzigen. Dit kan tot 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof. Als je medewerker het echt niet eens is met de verdeling, kan hij de zaak voorleggen aan de rechter.

Ouderschapsverlofregel #5 Ouderschapsverlof mag worden stopgezet of onderbroken

Je medewerker kan jou als werkgever verzoeken om ouderschapsverlof stop te zetten of te onderbreken als:

  • je medewerker zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof wilt opnemen. 
  • je als werkgever 4 weken de tijd heeft om te reageren, maar hij mag je verzoek niet weigeren;
  • er sprake is van onvoorziene omstandigheden (iedere andere omstandigheid dan zwangerschaps- en bevallingsverlof). Als werkgever moet je binnen 4 weken reageren. Je mag een verzoek alleen weigeren als stoppen van zijn verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt.

Ouderschapsverlofregel #6 Verval resterend ouderschapsverlof

In een cao kan zijn bepaald dat resterend ouderschapsverlof (of het restant van een deel daarvan) vervalt als het wordt stopgezet of onderbroken wegens onvoorziene omstandigheden. Dit is iedere andere omstandigheid dan zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Verder vervalt het ouderschapsverlof dat je medewerker overhoudt na stopzetting of onderbreking nog in de volgende situatie:

  • je medewerker heeft zijn ouderschapsverlof al voor 1 januari 2015 met jou als werkgever afgesproken, én:
  • je medewerker stopt of onderbreekt het verlof door onvoorziene omstandigheden, maar blijft wel voor jou werken.
  • eventuele delen van het verlof waarover je medewerker na 2014 afspraken heeft gemaakt met jou, vervallen niet tenzij in een cao anders is bepaald.

Ouderschapsverlofregel #7 Tijdelijk andere werktijden na ouderschapsverlof


Na afloop van het ouderschapsverlof van je medewerker gaat hij weer terug naar zijn oorspronkelijke werktijden. Hij heeft de mogelijkheid deze werktijden (arbeidstijdpatroon) tijdelijk aan te passen. Daarbij blijft het aantal uren dat hij werkt hetzelfde als voor zijn ouderschapsverlof.
Hij kan zijn werktijden één jaar aanpassen. Als je als werkgever akkoord gaat, kan deze periode langer duren.
Je medewerker vraagt de tijdelijke aanpassing van zijn werktijd bij jou aan. Dit doet hij 3 maanden voordat zijn ouderschapsverlof afloopt. Jij moet als werkgever hier uiterlijk 4 weken voor het einde van het verlof op reageren. Als werkgever mag je dit verzoek weigeren.

Lees ook:
Waarom ouderschapsverlof goed werkgeverschap is

Bron: Rijksoverheid
Beeld: Getty Images