Ziek zijn is voor niemand prettig. In de eerste plaats niet voor jouw medewerker, maar ook niet voor jou als werkgever. Nog vervelender wordt het als je medewerker door ziekte langdurig thuis komt te zitten of zelfs arbeidsongeschikt raakt. Wet verbetering poortwachter verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Wet verbetering poortwachter: welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer?

Wet verbetering poortwachter verplicht je een aantal stappen binnen een door de wet vastgesteld tijdspad te nemen als langdurig ziekteverzuim dreigt. Samen met de zieke werknemer ben je verantwoordelijk voor de re-integratie in de eerste twee ziektejaren. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de opbouw van het re-integratiedossier en zijn het aanspreekpunt voor de werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en UWV.

Wet verbetering poortwachter in 6 stappen:

Om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen volg je de richtlijnen in Wet verbetering poortwachter:

Stap #1 Ziekmelding door werknemer

Wanneer: Week 1
Wat: De zieke werknemer moet zich op de eerste ziektedag ziekmelden. Duurt de ziekte langer dan een paar dagen dan moet je dit als werkgever binnen een week bij de bedrijfsarts of arbodienst melden. Wanneer het om langdurig ziekteverzuim gaat, dan is het handig iemand (een casemanager) aan te wijzen die het contact onderhoudt met de zieke werknemer.
Tip: Leg vanaf het begin van de ziekmelding alle contacten en afspraken – ook telefonisch -vast, dit vormt met alle formulieren en de stukken het re-integratieverslag.

Stap #2 Probleemanalyse en re-integratieadvies bedrijfsarts

Wanneer: Binnen 6 weken
Wat: Je vraagt de bedrijfsarts of arbodienst een probleemanalyse en een re-integratieadvies op te stellen als langdurige ziekte dreigt. Je ontvangt alleen die gegevens die je nodig hebt om samen met je werknemer een Plan van aanpak te kunnen opstellen.

Stap #3 Plan van aanpak

Wanneer: Binnen 8 weken
Wat: het Plan van aanpak stel je samen met je werknemer op. Aan de hand van het advies van de bedrijfsarts maak je in het plan afspraken over de functiemogelijkheden. Maak duidelijk wat moet worden wat gedaan om passende arbeid te vinden. In eerste instantie binnen je eigen bedrijf (eerste spoor). Pas als de bedrijfsarts dat aangeeft kun je bij een nieuwe werkgever naar passende arbeid zoeken (tweede spoor). Volgens de Wet verbetering poortwachter moet je de afspraken vastleggen in het formulier Plan van aanpak van UWV. De opgestelde probleemanalyse kan daarbij goed gebruikt worden om het plan van aanpak op te stellen. Let op: Als aan de basis van het verzuim een arbeidsconflict ligt kan het tweede spoor worden ingezet, ook als de werknemer zijn huidige functie nog wel kan uitvoeren.
Tip: De Probleemanalyse kan tussentijds worden bijgesteld als de medische situatie daar aanleiding toe geeft. Blijf hiervoor ook advies inwinnen bij de betrokken experts.

Stap #4 Melding bij UWV

Wanneer: Week 42
Wat: Na 42 weken meld je je zieke werknemer bij het UWV. Bij overschrijding van deze termijn riskeer je een boete.
Tip: Twijfel je (of jouw werknemer) over de re-integratie-inspanningen?
Vraag dan bij het UWV een deskundigenoordeel aan. Dit is een objectief advies om opnieuw naar de situatie te kijken. UWV is wettelijk verplicht bij een deskundigenoordeel te kijken naar passende arbeid, re-integratie-inspanningen van de werkgever et cetera.

Stap #5 Eerstejaarsevaluatie

Wanneer: Week 52
Wat: Na 52 weken kijken jij en je medewerker naar de re-integratieactiviteiten in het eerste ziektejaar. Duidelijk moet worden of het gestelde doel en de gekozen route van de re-integratie nog de juiste is of moet worden bijgesteld, bijvoorbeeld als de belastbaarheid van de zieke medewerker is verslechterd. De evaluatie wordt samen met de zieke werknemer ingevuld op het formulier: eerstejaarsevaluatie. Let op: De eerstejaarsevaluatie wordt door UWV meegenomen in de poortwachterstoets.
Zijn de gestelde doelen en route niet (meer) haalbaar, dan pas je het Plan van aanpak aan volgens Wet verbetering poortwachter. Het is aan te raden om dit formulier compleet ingevuld en ondertekend te hebben voordat het eerste ziektejaar om is.
Tip: Na 52 weken is het in de meeste gevallen raadzaam om een arbeidsdeskundige in te zetten voor onderzoek. In dit onderzoek wordt aan de hand van een Functionele Mogelijkheden Lijst bekeken wat de relatie is tussen de belastbaarheid van de werknemer en de eisen qua belastbaarheid van de functie.

Stap #6 Aanvraag WIA

Wanneer: Week 91
Wat: Is de werknemer nog steeds ziek, dan moet je een WIA-aanvraag indienen bij UWV. De aanvraag bestaat uit:
  • het Plan van aanpak (inclusief bijstellingen)
  • de eerstejaarsevaluatie
  • de eindejaarsevaluatie (door jou en je werknemer opgesteld)
  • medische informatie (probleemanalyse en het door de werknemer bij de Bedrijfsarts opgevraagde actuele oordeel (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verkorting van WIA-wachttijd naar 13 weken). 

Op basis van al deze informatie voert het UWV de poortwachterstoets uit.

Tip: Jij en je zieke werknemer kunnen met elkaar afspreken de WIA-aanvraag uit te stellen (slapend dienstverband). Je moet dan wel het loon (70 procent) van de zieke werknemer doorbetalen.

Wil je meer praktijkinformatie? Download gratis Wet verbetering Poortwachter: De belangrijkste verplichtingen voor werkgevers op een rij

Beeld: Getty Images