Ze kampen met een negatief imago, omdat ze betaald worden door de werkgever en dus niet objectief zouden zijn. Ook bestaan er misverstanden over de rol van de bedrijfsarts. Zo lopen de verwachtingen van werkgevers en werknemers over wat een bedrijfsarts doet uiteen.

We leggen daarom uit wat de rol van een bedrijfsarts (man/vrouw) nu precies is, wat je van hem mag verwachten en waarom het goed werkgeverschap is om je werknemers een bedrijfsarts te bieden.

#1 Taken van de bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. draagt bij aan gezonde en veilige werkomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken. De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel de werknemer als de werkgever. Ook ondersteunt hij bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werkenden terug naar het werk (re-integratie). Andere belangrijke taken zijn het arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten.

Leestip!

Wet verbetering poortwachter: welke verplichtingen hebben werkgever en werknemer?

#2 Verplicht inschakelen van een bedrijfsarts 

Je bent als bedrijf verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Alle werkenden moeten immers toegang hebben tot een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij:

  • de verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden;
  • aanstellingskeuringen als het bedrijf die laat doen;
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

#3 De werkterreinen

Behandeling werkgerelateerde klachten en verzuimbegeleiding

Denk aan mensen die thuis komen te zitten door een burn-out, een RSI-arm of ernstige rugklachten. Ook depressies, angststoornissen en lichamelijk onbegrepen klachten passeren de revue. Doorsturen naar bedrijfsfysiotherapeuten en -psychologen bijvoorbeeld, of naar speciale rug- of RSI-trainingen. Kijken naar wat iemand nog kan en de werkgever adviseren wat voor soort werk daar het beste bij past.

Keuringen die wettelijk verplicht zijn voor bepaalde functies

Bijvoorbeeld als er grote veiligheidsrisico’s in het spel zijn of als mensen werken met gevaarlijke stoffen. De bedrijfsarts is de enige die deze keuringen mag doen, omdat hij degene is die goed kan inschatten of iemand lichamelijk gezien een bepaalde functie aankan. Denk aan bloed- en urineonderzoek doet, longfunctietesten afneemt, de ogen en het gehoor checkt of een ecg laat maken.

Organisatieadvies geven

In zijn algemeenheid zorgt de arbeids- en bedrijfsgeneeskundige voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers. De specialisatie valt onder de sociale geneeskunde en heeft zodoende een sterk preventief karakter. De bedrijfsarts denkt mee over het verzuimbeleid van een bedrijf, beoordeelt risico-inventarisaties die bedrijven moeten maken en adviseert hoe ze hun medewerkers gezond kunnen houden.

#4 Beroepsziekten melden

Dit wordt anoniem gedaan door de bedrijfsartsen en wel aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Jaarlijks 50.000 mensen ziek door hun werk en 3.000 mensen overlijden aan een beroepsziekte. Slechts één op de vijf bedrijfsartsen zou momenteel gehoor geven aan de wetgeving. En de erkenning voor beroepsziekte blijft vaak uit waardoor werknemers in de kou komen te staan. 

rol bedrijfsarts inschakelen

#5 Onafhankelijke adviezen

De bedrijfsarts voert zijn beroep onafhankelijk uit. Hij brengt adviezen uit die in het belang zijn van de gezondheid van de werkenden. De bedrijfsarts werkt ook samen met de ondernemingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging), de preventiemedewerker en met andere interne en externe deskundige(n).

#6 Privacy van de werknemer

De bedrijfsarts moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van de werknemer aan de werkgever geven. Hij mag de werkgever wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en informeren over de verwachte verzuimduur en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is. Een werknemer heeft altijd recht op inzage in zijn medisch dossier. De bedrijfsarts mag alleen informatie over de gezondheid van de werknemer opvragen bij de huisarts of specialist met toestemming van de werknemer.

#7 Bedrijfsarts beoordeelt of een werknemer ziek is

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen een week aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft.

#8 Belangrijke rol bij re-integratie

Als een werknemer langdurig ziek is, kan het lastig zijn om weer aan het werk te gaan. De bedrijfsarts speelt dan een belangrijke rol bij de re-integratie. In de wet is een aantal verplichtingen vastgelegd met als uitgangspunt dat snel en effectief ingrijpen de verzuimperiode korter maakt (Wet Verbetering Poortwachter). In deze wet wordt aandacht besteed aan de samenwerking tussen werkgever, bedrijfsarts en werknemer.

Stappen die hier onder meer in terugkomen:

  • Als de werknemer zes weken ziek is, maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Deze analyse gebruikt de werkgever om samen met de werknemer een plan van aanpak voor het re-integratietraject op te stellen.
  • Het is voor een werkgever verstandig om de voortgang van de re-integratie van een zieke werknemer regelmatig met de werknemer en de bedrijfsarts te bespreken. De bedrijfsarts kan informatie geven over de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is, de inspanningen tijdens de re-integratie en over mogelijk passend werk. De bedrijfsarts en werknemer evalueren tussentijds en monitoren daarmee het herstel en de re-integratie van de werknemer.
  • Na twee jaar ziekte kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Er moet dan een re-integratieverslag gemaakt worden voor het UWV. De bedrijfsarts zet hiervoor op papier wat de mogelijkheden van de zieke werknemer op het gebied van werk zijn.

Beeld: Getty Images