#1 Wat is kort verzuim?  

Alle verzuim korter dan 7 dagen. Denk aan het bekende verzuim van een ‘dagje ziek’ van een werknemer. Juist omdat dit dagje niet zo opvalt, zijn Nederlandse werkgevers geneigd om de gevolgen ervan te onderschatten.

#2 Wat zijn de oorzaken van kort verzuim?

Medewerkers melden zich meestal ziek met een griepje. Maar de achterliggende redenen zijn doorgaans niet medisch van aard. Denk aan te hoge werkdruk, slecht georganiseerd werk en te weinig betrokkenheid.

#3 Wat kost kort verzuim?

Gemiddeld kost kort verzuim je als werkgever € 250 per verzuimdag, zo blijkt uit onderzoek van arbodienstverlener ArboNed. Gemiddeld gaat 15 procent van de totale verzuimkosten op aan kort verzuim. Denk aan doorlopende loonkosten, kosten van vervangend personeel, gemiste productiviteit, maar ook aan kosten van controle, administratie verbonden aan de ziekmelding, tijd die jij of andere leidinggevenden kwijt zijn aan het zoeken van een oplossing.

#4 Waarom is kort verzuim – los van de kosten – een probleem?

Kort verzuim verstoort de planning, ontregelt de personele bezetting, is slecht voor de sfeer en brengt andere werknemers op verkeerde ideeën.

#5 Wanneer moet ik me zorgen gaan maken? 

Niets mis met een werknemer die één keer kort verzuimt, maar met personeel dat zich vaker kort ziekmeldt, is meestal iets aan de hand. Kort verzuim vindt vaak frequent plaats. Werknemers die frequent verzuimen doen dat doorgaans een aantal jaren achter elkaar. Het is een voorbode van langdurig verzuim, uitlopend op arbeidsongeschiktheid. Van de mensen die vier keer of meer per jaar kort verzuimen, is de helft ergens in de komende vier jaar langer dan zes weken uitgeschakeld. 

#6 Hoe kan ik kort verzuim voorkomen?

Kort frequent verzuim is meestal een signaal: het gaat niet goed met de werknemer, óf er is sprake van een motivatieprobleem. Het is belangrijk dat je met die werknemer in gesprek gaat. Vraag je medewerker of het verzuim te maken heeft met het werk en/of zijn betrokkenheid of dat het accent juist meer medisch ligt.

Andere oorzaken zijn er ook, getuige deze checklist van verzuimexpert Rob Hoedeman:

  • Bespreek het kort verzuim met een overzicht van de verzuimmeldingen erbij
  • Bespreek dat aanwezigheid en meedoen essentieel is voor het bedrijf
  • Ga niet in discussie over diagnoses en klachten, toon begrip voor ernstige klachten en problemen, breng dan het gesprek op oplossingen en maak afspraken voor het vervolg
  • Bied ruimte voor aangepast doorwerken bij klachten en zoek bij privé problemen   oplossingen buiten de ziektewet 
  • Evalueer het kort verzuim na een afgesproken periode; valkuil is om dit na elke ziekmelding te doen, echter dit leidt vaak tot een weinig zinvolle discussie over details van de laatste ziekmelding 
  • Verzuimcultuur en werkproblemen (werkdruk, slecht georganiseerd werk) zijn bekende oorzaken van kort verzuim, check of deze oorzaken spelen en pak ze aan 
  • Bespreek kort verzuim ook op werkoverleg (oorzaken, aanpak). Spreek je waardering uit als het kort verzuim daalt 
  • Betrek de arbodienst versneld als medische oorzaken worden geclaimd en je daar geen zicht op hebt
  • Last but not least: stuur op bevlogenheid door te focussen op individuele energiebronnen

#7 Wat is een absolute ‘no go’ bij kort verzuim?

In gesprekken met je medewerker de suggestie wekken dat zijn of haar verzuim niet terecht was. Je medewerker alleen maar aanspreken zorgt dat werknemers weinig betrokken doorgaan. Hun productiviteit blijft laag en in een aantal gevallen zullen ze ziek doorwerken.

Tip! Besteed dus ook aandacht aan de bevlogenheid van de werknemer

#8 Mag je medewerkers voor frequent kort verzuim ontslaan? 

Frequent verzuim is één van acht ontslaggronden, maar is niet gemakkelijk. Dat het ziekteverzuim ‘vervelend is voor collega’s’ en ‘de planning verstoort’ is onvoldoende om je medewerker te ontslaan op staande voet.

Er moet ook sprake zijn van:

• Onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering. 
• Het verzuim van deze medewerkster, moet vergeleken met dat van de collega’s, onevenredig hoog zijn. 
• Als werkgever moet je laten zien dat de arbeidsomstandigheden binnen je bedrijf in orde zijn en dat je er alles aan hebt gedaan om het werk zo in te richten dat het verzuim een minder groot effect heeft op de bedrijfsvoering. 
• Je moet laten zien dat je serieuze pogingen hebt ondernomen om de werknemer te    herplaatsen in een functie waarin het ziekteverzuim een minder verstorend effect heeft. 
• Je moet aannemelijk maken dat het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat deze  werknemer binnen 26 weken weer normaal inzetbaar zal zijn.
• Het ziekteverzuim mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg voor de  arbeidsomstandigheden. 
• Daarnaast is niet te verwachten dat binnen 26 weken herstel optreedt of de werknemer  zijn werk in aangepaste vorm kan uitvoeren. Is dat het geval, dan kun je als werkgever  een ontslagverzoek richten aan de rechtbank.

Beeld: Getty Images