Beeld: Getty Images

Arbeidsovereenkomst


Een vakantiewerker wordt beschouwd als een gewone werknemer. Ondanks de vaak korte duur van het dienstverband is er toch sprake van een arbeidsovereenkomst. Het is dan ook verstandig om voor vakantiewerkers een arbeidscontract op te stellen. Van vakantiewerk is sprake als:
• hij of zij een dagopleiding volgt en;
• uitsluitend tijdens school- of studievakanties werkt en;
• dat niet langer dan 6 weken achter elkaar doet en;
• niet meer dan in totaal 60 dagen per kalenderjaar.

Bepaalde tijd


Een arbeidsovereenkomst voor vakantiewerk is een normale arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij minimaal het minimumloon betaald moet worden. Ook andere wettelijke bepalingen (zoals het doorbetalen bij ziekte, vakantiedagen en -toeslag) gelden onverkort voor de vakantiewerker.

CAO


De vakantieperiode loopt volgens de ABU CAO voor uitzendkrachten van 1 juni tot 1 september. Voor de vakantiekrachten geldt ook het arbeidsrecht. Zo moet de werkgever voor vakantiekrachten vanaf 15 jaar in ieder geval het minimumloon betalen en werknemersverzekeringen op het loon in houden. 


Drie varianten


Er zijn drie varianten voor een arbeidsovereenkomst met een vakantiewerker:

1 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij de einddatum in de arbeidsovereenkomst is opgenomen;
2 de arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project. De arbeidsovereenkomst eindigt als het karwei waarvoor de vakantiewerker is aangenomen, is voltooid en;
3 de einddatum van de arbeidsovereenkomst is afhankelijk gesteld van een gebeurtenis in de toekomst.

NB: Bij variant 2 en 3 mag het einde van de arbeidsovereenkomst niet afhankelijk zijn van de wil van de werkgever of de vakantiewerker.


Evenredig deel


Vakantiewerkers hebben recht op 13 1/3 uur vakantie per maand of een evenredig deel hiervan als zij minder dan een maand werken.
 

Feestdag


Vakantiewerkers hebben geen recht op reserveringen voor kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen/vergoedingen.


Geldig identiteitsbewijs


Je dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een loonbelastingverklaring van de vakantiekracht in je administratie te bewaren.

Hulpdiensten


Op schooldagen mogen dertien- en veertienjarige jongeren maximaal twee uur hulpdiensten (oppassen, klusjes rond het huis en in de buurt) verrichten. Op niet-schooldagen mogen dertien-/veertienjarigen maximaal zes uur niet-industriële arbeid van lichte aard doen. Werken op zondag is niet toegestaan.


Industriële arbeid


Jongeren onder zestien jaar mogen alleen niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten. 

Jongeren

Jongeren, die studiefinanciering ontvangen mogen per kalenderjaar niet meer dan € 13.989,13 (2016) bruto bijverdienen om hun studiefinanciering niet in gevaar te brengen. Jongeren die meer bijverdienen, moeten zelf de studiefinanciering, inclusief de OV-jaarkaart, stopzetten met ingang van de maand waarin hij de bijverdiengrens overschrijdt. Het te veel verdiende geld moet hij terugstorten. 

 

Kinderbijslag


Ouders die kinderbijslag ontvangen zijn verplicht elk inkomen van hun kind dat boven de € 1.266 netto per kwartaal uitkomt door te geven aan de Sociale Verzekeringsbank; een hoog inkomen van een vakantiewerker (Tijdens de zomervakantie mogen kinderen met vakantiewerk € 1.300 extra bijverdienen) kan ook gevolgen hebben voor een eventuele bijstandsuitkering van de ouders.
Jongeren van vijftien jaar en ouder hebben ook recht op vakantietoeslag. Je bent vrij om deze toeslag bij het aflopen van het dienstverband uit te betalen, tegelijk met het maandelijkse of vierweekse loon of jaarlijks (uiterlijk in juni) te betalen.

Leeftijd 


Hoe lang er gewerkt mag worden is afhankelijk van de leeftijd van je vakantiekracht:

• jongeren mogen vanaf hun dertiende jaar werken; jongeren van dertien en veertien jaar mogen:

-maximaal 35 uur per week en zeven uur per dag (ook zaterdag) als vakantiekracht werken. 
-ten hoogste vier weken per jaar werken waarvan maximaal drie weken achter elkaar. 
-’s Ochtends om zeven uur met het werk beginnen, na zeven uur ’s avonds is werken. verboden.
-lichte hand- en spandiensten verrichten. 
-niet op zondag werken.
-moeten onder permanent toezicht werken.

• jongeren van vijftien jaar mogen: 


-zes weken werken waarvan vier weken aaneengesloten. 
-maximaal veertig uur per week en acht uur per dag werken. 
-na 21.00 uur ’s avonds niet meer werken. 
-geen industrieel werk doen.
-alleen op zondag werken als zij op zaterdag vrij zijn.

jongeren van zestien en zeventien jaar mogen:

-45 uur per week en negen uur per dag werken. 
-langere rustperioden hanteren
-niet 's nachts werken
-een oproepdienst draaien
-niet overwerken
  
• Voor jongeren vanaf 18 jaar zijn de werktijdenregels gelijk aan die van de volwassenen.


Minimum jeugdloon


Een arbeidsovereenkomst voor vakantiewerk is een normale arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij ten minste het minimumloon betaald moet worden. Voor jongeren van dertien en veertien jaar bestaat geen wettelijk minimum loon, in de praktijk betalen werkgevers aan hen vaak het minimumloon van een vijftienjarige.

Nachtwerk


Als vakantiekrachten meer dan 1 uur werken tussen 0.00 uur en 6.00 uur, is dit een nachtdienst. Voor alle vakantiekrachten onder de achttien jaar is nachtwerk taboe.
 

Ochtendkrant


Jongeren vanaf vijftien jaar mogen onder voorwaarden een ochtendkrant bezorgen. Zo is de maximale arbeidstijd per dag twee uur en de minimale onafgebroken dagelijkse rust is 12 uur: in elk geval tussen 19.00 en 06.00 uur. Wil de jongere op zondag kranten bezorgen, dan heeft hij de zaterdag daarvoor vrij. Bezorgt een kind kranten vanaf 6.00 uur 's ochtends, dan begint de rusttijd de vorige avond om 18.00 uur. Als werkgever moet je een bezorgovereenkomst afsluiten met het kind. De ouders of verzorgers moeten de overeenkomst ook ondertekenen.

Proeftijd


Zowel jij als werkgever als de vakantiewerker kan tijdens de proeftijd onmiddellijk een einde maken aan de overeenkomst. De proeftijd moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Quit


Kun je een vakantiewerker ontslaan? Wanneer je de vakantiekracht zelf een contract aanbiedt is het moeilijk om bij disfunctioneren afscheid van je werknemer te nemen. Er gelden immers dezelfde regels als bij het vaste personeel. Huur je iemand in via een uitzendbureau of payrollconstructie, dan kun je je werknemer wel vragen te vertrekken.

Rechten (en plichten)


Wat mogen vakantiewerkers nou wel en niet? Een kort overzicht:
Vakantiewerkers onder de 18 jaar mogen niet werken:
• Tussen 23:00 – 06:00 uur
• met stoffen die giftig, allergeen, kankerverwekkend of mutageen (die het DNA blijvend veranderen) zijn, of met stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting
• met bestrijdingsmiddelen
• met gevaarlijke stoffen, virussen of bacteriën
• onder overdruk, ze mogen bijv. niet duiken of in een caisson werken
• onder straling werken, bijv. sealapparatuur, lasers of radar installaties
• op lawaaiige plekken, de dagelijkse blootstelling aan lawaai moet gemiddeld lager zijn dan 85 decibel
• met apparatuur met trillingen.

Studenten- en scholierenregeling


Voor studenten en scholieren bestaat een regeling waarmee zij vaak kunnen bereiken dat niet of nauwelijks loonheffing hoeft te worden ingehouden op hun vakantiebaan of bijbaan naast hun school of studie: de studenten- en scholierenregeling. De studenten- en scholierenregeling is vastgelegd in de bijverdienregeling Wet studiefinanciering 18+.

Toestemming


Jongeren onder zestien jaar moeten voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst toestemming van hun ouders of voogd hebben. Als de vakantiekracht hier niet zelf mee komt, mag je na vier weken uitgaan van stilzwijgende toestemming van de ouders. Om onduidelijkheid te voorkomen, is het verstandig dat een ouder of voogd het arbeidscontract mede ondertekent.

Uitzendbureau


In plaats van vakantiekrachten zelf in dienst te nemen, kun je een uitzendbureau inschakelen. Voordeel: een uitzendbureau neemt je alles uit handen; van administratie tot werving en selectie. Je betaalt één bedrag en er komen geen extra kosten of reserveringen bij. Zo ben je bijvoorbeeld bij uitzendkrachten geen loonheffingen verschuldigd. Het uitzendbureau draagt dit voor je af. Ook bij ziekte neemt het uitzendbureau deze kosten op zich, evenals de vakantietoeslag.
Daarnaast kun je ook kiezen voor een payrollbedrijf. Je houdt de werving en selectie in eigen hand, maar besteedt de administratieve rompslomp uit. Een payrollbedrijf zet vakantiekrachten op de loonlijst en zorgt voor de betaling van loon en de loonheffingen.

Verdiensten en vakantietoeslag


Vakantiewerkers van 16 of 17 jaar mogen maximaal € 1.266 netto (2016) per kwartaal bijverdienen zonder gevolgen voor de kinderbijslag. In de zomervakantie mogen ze nog eens € 1.300 netto extra verdienen. Verdient een vakantiewerker meer, dan wordt de kinderbijslag helemaal stopgezet. 

Werknemersverzekeringen


Studenten en scholieren in dienst? Zij zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Over het loon van jongeren moet je loonbelasting en premies werknemersverzekeringen inhouden. Je vakantiekracht kan bij de Belastingdienst vragen om teruggaaf van de loonheffing, zie rubriek Aanslag- en teruggaafgrenzen. Dit geldt niet voor de ingehouden premies werknemersverzekeringen.

X-bedrag


Weten wat je vakantiekracht per uur kost? Bereken het hier.Zorgverzekeringswet

Omdat jongeren tot 18 jaar via hun ouder(s) verzekerd zijn volgens Zorgverzekeringswet (Zvw), betalen zij hiervoor geen premie.


Gratis vakantieplanner ontvangen? 
Gaan je medewerkers op vakantie? Download hier de gratis vakantieplanner. De kalender biedt de mogelijkheid om per medewerker de aangevraagde vrije dagen en vakanties in te plannen. Je hebt direct inzichtelijk wie wanneer en hoe lang op vakantie gaat en waar er mogelijke vervanging nodig is. Zo behoud je altijd het overzicht.