Er is veel over te doen: werkzoekende 50-plussers aan een baan helpen. Sinds 2014 worden diverse campagnes gevoerd, zoals het Actieplan 50pluswerkt en Open voor 50-plus van het UWV en MKB. Recent hebben de brancheverenigingen voor de uitzendsector ABU en NBBU zich aangesloten bij laatstgenoemde campagne ‘Open voor 50-plus’. De organisaties worden mede afzender. De uitzendkoepels gaan hun leden oproepen werkgevers te overtuigen van de toegevoegde waarde van deze groep werklozen. Uit de cijfers blijkt: voor 50-plussers is terugkeren op de arbeidsmarkt een stuk lastiger dan voor jongere werklozen. Ze verliezen niet vaker hun baan, maar als dat gebeurt, is de kans op langdurige werkloosheid met ruim 5 procent bijna twee keer zo groot als bij jongere werknemers, van wie ongeveer 3 procent langdurig werkloos (langer dan een jaar op zoek naar een baan) blijft. Negatieve beeldvorming speelt de de oudere werknemer parten. Opvallende conclusies en cijfers uit o.a. het vacaturerapport van het UWV op een rij:


30 procent vindt baan via uitzendbureau


Ongeveer 30 procent van de oudere werkzoekenden die wel een baan vinden, komt aan de slag via een uitzendbureau. Uitzendbureaus krijgen sinds 2014 een bonus van het ministerie van Sociale Zaken als de oudere werkzoekende minstens drie maanden aan het werk blijft. Die zogenaamde 'plaatsingsfee' kan afhankelijk van de duur van het dienstverband oplopen tot 1.500 euro. De afgelopen twee jaar is deze bonus ruim elfduizend keer aan een uitzendbureau uitgekeerd.

40 procent van ouderen is langdurig werkloos


Het aandeel ouderen onder langdurig werklozen is in Nederland groter dan in de meeste andere EU-landen. In de Europese Unie is gemiddeld een kwart van de langdurig werklozen ouder dan 50 jaar. In Nederland is dat meer dan 40 procent.

50 procent van WW’ers is 50-plus


Bijna de helft van het aantal WW-gerechtigden in Nederland is 50-plus. 

57 procent van werkgevers maakt geen werk van 50-plusser


Meer den de helft van de bedrijven is niet bereid speciale maatregelen te treffen om meer 50-plussers in dienst te nemen. Denk aan het aanbieden van deeltijdwerk, bijscholing of het aanpassen van de werkzaamheden. een derde van de bedrijven is hiertoe wel bereid. Bij financiële instellingen (44 %) en onderwijs (40%) is men relatief vaker bereid extra maatregelen te treffen dan in andere sectoren. Met name in de sectoren onroerend goed (21%), overige zakelijke dienstverlening (23%) en cultuur, sport en recreatie (23%) is de bereidheid extra maatregelen treffen om ouderen in dienst te nemen veel geringer. 
Als bedrijven bereid zijn om maatregelen te nemen, zijn flexibele werktijden (51%) of parttime werk (50%) de meest genoemde aanpassingen om 50-plussers in dienst te nemen (zie tabel 3.3). Ook is een deel bereid tot het aanpassen van de werkzaamheden (32%) of het bijscholen van oudere werknemers (26%). Aanbieden van betaald verlof of thuiswerk zijn minder populaire maatregelen om ouderen in dienst te nemen. 

63 procent van werkgevers nam in 2015 geen 50-plusser in dienst

Van alle bedrijven die vorig jaar nieuw personeel aantrokken, nam 63 procent geen enkele 50-plusser in dienst. Vooral bij de sectoren onroerend goed (87%) en ICT (78%) is dit meer dan gemiddeld het geval. In 2015 werd door 36 procent van de bedrijven wel een 50- plusser aangenomen. Het aandeel van bedrijven die aangeven 50-plussers aangenomen te hebben in 2015 is het hoogst in de sectoren vervoer en opslag (58%) en openbaar bestuur (58%). 

Kijk voor het gehele rapport op: Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld